Vol562嫩模徐安安杭州旅拍私人管家剧情主题性感红色内衣完美诱惑写真87P徐安安尤蜜荟

Vol562嫩模徐安安杭州旅拍私人管家剧情主题性感红色内衣完美诱惑写真87P徐安安尤蜜荟

五藏别论曰:胃者,水谷之海,六府之大源也。香(附)苏饮内草陈皮,汗顾阴阳用颇奇,荆芥芎防(风)秦艽蔓(荆字),解肌轻剂虚人宜。

天地何所根据附,曰∶自相根据附。人身肝火内炽,郁闷烦躁,须以辛凉之品发达之。

 妄行独语病如狂,无热脉浮己地汤,防己防风桂枝草,汁和生地疗风扬。人迎本足阳明胃脉,在结喉两旁,气口本手太阴肺脉,在两手太渊经渠穴处。

尺中以下察太渊之气口,入尺为覆,在尺为关。太真剖割,通二而为一,离之而为两,各有精专,是名阴阳。

 三生饮用(天南)星附(子川)乌,三皆生用木香扶,加参对半扶元气,卒中痰迷服之苏。盖湿土之邪,以类相从,故犯胃最先也。

丹溪云∶气有余即是火。一宜桂枝汤小和之,一宜白通汤急温之,或加入尿猪胆汁为引。

Leave a Reply